Có 1 kết quả:

jiē shōu jī

1/1

jiē shōu jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) receiver
(2) TV or radio receiver