Có 1 kết quả:

jiē àn

1/1

jiē àn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be informed of a case
(2) to take a case
(3) to contract for a job (as a freelancer)