Có 1 kết quả:

jiē zhòng

1/1

jiē zhòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to vaccinate
(2) to inoculate