Có 1 kết quả:

jiē suì

1/1

jiē suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scion (branch or bud that is grafted onto rootstock)