Có 1 kết quả:

jiē guǎn

1/1

jiē guǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếp quản

Từ điển Trung-Anh

(1) to take over
(2) to assume control