Có 1 kết quả:

jiē xiàn shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) switchboard operator
(2) phone operator