Có 1 kết quả:

jiē xiàn hé

1/1

jiē xiàn hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

junction box (elec.)