Có 1 kết quả:

jiē xiàn

1/1

jiē xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wiring
(2) to connect a wire