Có 1 kết quả:

jiē xiàn yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

switchboard operator