Có 1 kết quả:

jiē xù

1/1

jiē xù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow
(2) to continue