Có 1 kết quả:

jiē huò

1/1

jiē huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to receive (a call, report etc)