Có 1 kết quả:

jiē jiàn

1/1

jiē jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to receive sb
(2) to grant an interview