Có 1 kết quả:

jiē zhǒng

1/1

jiē zhǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to follow on sb's heels

Một số bài thơ có sử dụng