Có 1 kết quả:

jiē sòng

1/1

jiē sòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) picking up and dropping off
(2) greeting and sending off
(3) shuttle (transport service)