Có 1 kết quả:

jiē lián bù duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

in unbroken succession (idiom)