Có 1 kết quả:

jiē guò

1/1

jiē guò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to take (sth proffered)

Một số bài thơ có sử dụng