Có 1 kết quả:

jiē fēng

1/1

jiē fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hold a welcoming dinner or reception

Một số bài thơ có sử dụng