Có 1 kết quả:

jiē bó

1/1

jiē bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to access
(2) to transfer passengers between two railway lines