Có 1 kết quả:

jiē bó chē

1/1

jiē bó chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shuttle bus ferrying passengers between train stations on two different rail lines