Có 1 kết quả:

jiē diǎn

1/1

jiē diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(electrical) contact