Có 1 kết quả:

tuī jiè huì

1/1

tuī jiè huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) promotional seminar
(2) promotional event