Có 1 kết quả:

tuī xiè

1/1

tuī xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to avoid (esp. responsibility)
(2) to shift (the blame)
(3) to pass the buck