Có 1 kết quả:

tuī jí

1/1

tuī jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spread
(2) to extend