Có 1 kết quả:

tuī zūn

1/1

tuī zūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to esteem
(2) to revere
(3) to think highly of sb