Có 1 kết quả:

tuī chóng

1/1

tuī chóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to esteem
(2) to think highly of
(3) to accord importance to
(4) to revere