Có 1 kết quả:

tuī gù

1/1

tuī gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to find a pretext for refusing