Có 1 kết quả:

tuī duàn ㄊㄨㄟ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to infer
(2) to deduce
(3) to predict
(4) to extrapolate