Có 1 kết quả:

tuī duàn

1/1

tuī duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to infer
(2) to deduce
(3) to predict
(4) to extrapolate