Có 2 kết quả:

tuī fāntuī piān

1/2

tuī fān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to overthrow

tuī piān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lật đổ, lật nhào