Có 1 kết quả:

tuī jiàn

1/1

tuī jiàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giới thiệu, tiến cử

Từ điển Trung-Anh

(1) to recommend
(2) recommendation