Có 1 kết quả:

tuī xián ràng néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cede to the virtuous and yield to the talented (idiom)