Có 1 kết quả:

tuī chē

1/1

tuī chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cart
(2) trolley
(3) to push a cart