Có 1 kết quả:

tuī jìn qì

1/1

tuī jìn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) propeller
(2) propulsion unit
(3) thruster