Có 1 kết quả:

tuī chǎn

1/1

tuī chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to elucidate
(2) to study and expound