Có 1 kết quả:

yǎn miàn ér qì

1/1

yǎn miàn ér qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bury one's head in one's hands and weep (idiom)