Có 1 kết quả:

qián kè

1/1

qián kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) broker
(2) agent