Có 1 kết quả:

zhì shǎi

1/1

zhì shǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to throw the dice