Có 1 kết quả:

róu suì

1/1

róu suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to crush
(2) to crumble into pieces