Có 1 kết quả:

miáo hóng

1/1

miáo hóng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tập viết bằng cách tô theo nét chữ màu đỏ in sẵn

Từ điển Trung-Anh

to trace over red characters (as a method of learning to write)