Có 1 kết quả:

miáo huì

1/1

miáo huì

giản thể

Từ điển phổ thông

miêu tả, diễn tả, mô tả

Từ điển Trung-Anh

(1) to describe
(2) to portray