Có 1 kết quả:

miáo shù

1/1

miáo shù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

miêu tả, mô tả, diễn tả

Từ điển Trung-Anh

(1) to describe
(2) description