Có 1 kết quả:

tí chàng

1/1

tí chàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đề xướng, chủ trương, đề nghị

Từ điển Trung-Anh

(1) to promote
(2) to advocate