Có 1 kết quả:

tí qián qǐ bào

1/1

tí qián qǐ bào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) "fizzle" (atomic bomb misfire)
(2) preinitiation