Có 1 kết quả:

tí xīn diào dǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(saying) to be very scared and on edge