Có 1 kết quả:

tí chéng

1/1

tí chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take a percentage