Có 1 kết quả:

tí bǐ

1/1

tí bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take up one's pen
(2) to start to write