Có 1 kết quả:

tí qǐ jīng shen

1/1

tí qǐ jīng shen

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to raise one's spirits
(2) to take courage