Có 1 kết quả:

niē zào

1/1

niē zào

phồn thể

Từ điển phổ thông

bày trò, bịa đặt, bịa chuyện