Có 1 kết quả:

chā bu shàng shǒu

1/1

chā bu shàng shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be unable to intervene