Có 1 kết quả:

chā rù

1/1

chā rù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sáp nhập, nhập vào, gắn vào

Từ điển Trung-Anh

(1) to insert
(2) to stick
(3) to thrust

Một số bài thơ có sử dụng