Có 1 kết quả:

chā shǒu

1/1

chā shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get involved in
(2) to meddle
(3) interference